Privacy

Algemene voorwaarden & Privacy Policy

 

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure Maaike Beeker en een cliënt waarop de Pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanningen Pedicure Maaike Beeker

Pedicure Maaike Beeker zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicure Maaike Beeker zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure Maaike Beeker melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure Maaike Beeker het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de praktijk de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Pedicure Maaike Beeker moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, zoals ziekte, overlijden of een ongeval.

 1. Betaling

Pedicure Maaike Beeker vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Pedicure Maaike Beeker vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via pin te voldoen.

 1. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Pedicure Maaike Beeker vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicure Maaike Beeker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Pedicure Maaike Beeker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Pedicure Maaike Beeker behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Pedicure Maaike Beeker zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Aanvulling nieuwe wet vanaf 25 mei 2018:

Pedicure Maaike Beeker hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure Maaike Beeker houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
–    Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
–    Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
–    Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
–    Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
–    Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
–    Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.
Als Pedicure ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via mail@goedevoet.nl  of op telefoonnummer 06-55822215.

 1. Geheimhouding

Pedicure Maaike Beeker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure Maaike Beeker verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

Pedicure Maaike Beeker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicure Maaike Beeker is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Pedicure Maaike Beeker is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 1. Garantie

Pedicure Maaike Beeker geeft de cliënt 7 dagen garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt andere producten dan de door de pedicure geadviseerde heeft gebruikt.
 • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 1. Beschadiging & diefstal

Pedicure Maaike Beeker heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicure Maaike Beeker meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicure Maaike Beeker. Pedicure Maaike Beeker moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicure Maaike Beeker de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Pedicure Maaike Beeker en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure Maaike Beeker het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen Pedicure Maaike Beeker en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Over mijzelf

Mijn naam is Maaike Beeker. Ik ben gediplomeerd Medisch Pedicure en voetreflex- therapeute. Na de afronding van mijn basis opleiding tot pedicure in 2006 heb ik mijzelf gespecialiseerd. Ik ben in het bezit van het diploma diabetisch voet, reumatische voet en schimmeldiagnostiek. In 2014 heb ik mijn studie Medisch Pedicure afgerond.

Contact

Regthuisstraat 9 Oudkarspel

+31 (0)6-55822215

mail@goedevoet.nl

www.goedevoet.nl

PIN

Behandeling op afspraak

Maandag 9.00-17.00
Dinsdag 9.00-17.00
Woensdag 9.00-17.00
Donderdag 9.00-17.00
Vrijdag 9.00-13.00

Social Share